Skip links

TOMURCUK EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA VAKFI 

RESMİ SENEDİ

VAKIF:

Madde 1- Vakfın adı TOMURCUK EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA VAKFI’dır. 

İşbu resmi senette Tomurcuk Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı için kısaca “Vakıf” deyimi kullanılmıştır.

VAKFIN MERKEZİ:

Madde 2- Vakfın merkezi İstanbul İli, Maltepe İlçesinde olup, adresi Altıntepe Mah. Cihadiye Cad. Mehmetçik Sk. No:3 Küçükyalı’dır. Vakıf, ilgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açabilir. 

VAKFIN GAYESİ:

Madde 3- Vakfın amacı, zihinsel engellileri oluşturulacak eğitim-üretim ortamında kendi kendilerine yeterli hale gelecek şekilde eğitmek, topluma uyumlarını ve iş edinme becerilerini geliştirmek, bu kişileri üretken hale getirmek, üretecekleri malların değerlendirilmesi ve pazarlanmasını sağlamak ve sosyal rehabilitasyonlarına destek olmak, kültürel ve ekonomik faaliyetleri ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle sağlıklı ve gelişmiş bir çevrede yaşamalarını temin etmektir.

VAKFIN FAALİYETLERİ:

Madde 4- Vakıf 3. Maddede belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere aşağıdaki çalışmaları yapar:

1. Zihinsel engellilerin üretime yönelik beceri kursları ile yaşam kalitelerini iyileştirecek çeşitli eğitim programları düzenler, uygulama atölyeleri açar, her türlü el ürünlerinin satın alınmasına ve pazarlanmasına yardımcı olur. 

2. İş okullarında eğitimlerini tamamlamış zihinsel engelli bireylerin aldıkları eğitim doğrultusunda üretici olabilmelerini sağlamaya yönelik iş eğitim ve üretim atölyelerini oluşturur. Yeterince eğitim görmüş zihinsel yetişkinlerin iş edinmelerine katkıda bulunur, istihdam edilmelerini sağlar, çalıştıkları yerlerde yasaların tanıdığı olanaklardan yararlanmaları konusunda yardımcı olur.

3. Zihinsel engellilerin ürettiği mal ve hizmetlerin yurt içinde ve dışında pazarlama, tanıtım ve satışına aracılık eder, gerekli ithalat ve ihracat işlemlerine katkıda bulunur.

4. Zihinsel engellilerin hizmet, imalat ve ticaret sektörlerinde kendi işlerini kurmaları ve geliştirmeleri amacıyla danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlar ve ürettikleri ürünleri pazarlamalarına yardımcı olur.

5. Zihinsel engellilerin ekonomik, sosyal, kültürel ihtiyaçlarının karşılanması için kredi veya burs temin eder, zihinsel engelliler ve personel için yardım fonu oluşturur,  üyelerin özel sigorta ihtiyaçlarının sağlanmasına yardımcı olur.

6. Vakfın amaç ve konusunun gerektirdiği işletmeler, imalathaneler, atölyeler, sosyal tesisler, misafirhane, öğrenci yurdu ve benzeri tesisler kurar ve işletir ve bu amaç altında zihinsel engelli bireylerin sahipsiz kalmaları durumunda hayatlarını güvenle devam ettirebilecekleri yaşam merkezleri oluşturur.

7. Vakfın amaçları doğrultusunda taşınır taşınmaz mallar edinir, bina/arsa alır, gerekli hallerde satar, kiralar ya da yaptırır, benzeri tasarruflarda bulunur, ayni haklar tesis eder, işletme devralır, vakıf yatırımları için gerekli tesislerin yapılmasına karar verir.

8. Faaliyetlerini sürdürebilmek için gelir getirici ticari faaliyetlerde bulunur, ticari işletmelere iştirak eder, kurar, işletir.

9. Zihinsel engellilerin sosyal, kültürel, ekonomik faaliyetlerinin tanıtımı, sergilenmesi ve pazarlanması amacıyla yurt içi ve yurt dışında fuar, şenlik, sergi, kermes vb. faaliyetler düzenler; bu amaçla düzenlenmiş faaliyetlere katılır veya zihinsel engellilerin katılmasına aracılık eder. Amaçlarını gerçekleştirmek için ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin almak kaydıyla yardım kampanyası amaçlı yemek ve benzeri toplantılar düzenler.

10. (Beyoğlu 34.Noterliği’nini 10 Aralık 2009 tarih ve 40949 yevmiye no ile değişik)Radyo ve Televizyon kurmak hariç olmak üzere konusu ile ilgili eğitim, dergi ve kitap basımı, yazılı ve görsel yayın, araştırma gibi faaliyetlerde bulunur. Zihinsel yetersizlik sorunları üzerinde kamuoyunu aydınlatır, eğitim ve rehabilitasyon ile ilgili yayınlar yapar.

11. Zihinsel engelliler arasında sosyal etkileşimi artırmak, dayanışma ruhunu geliştirmek amacıyla sosyal, kültürel, eğitime yönelik toplantı, söyleşi, konferans, yemek, kutlama, tören ve diğer faaliyetleri düzenler, eğitim kültür ve boş zamanlarını değerlendirme ihtiyacını karşılamak üzere üniteler kurar.

12. Zihinsel engellilerin ihtiyacı olan mal ve hizmetleri temin eder. 

13. Zihinsel engelli olan çocukların bakımı ve eğitimi için mahalle yuvaları, oyun odaları açar, işletir. Çocukların sağlığı, gelişimi ve bakımı için sağlık üniteleri, oyun ve spor alanları, kültür sanat üniteleri kurar işletir. Çocuklara yönelik ilgili her çeşit araç, gereç, besin maddeleri ve diğer ihtiyaçlarını gidermek üzere çalışmalar yapar. Bunlarla ilgili satış yerleri açılmasına, tanıtılmasına, ihracat ve ithalatının yapılmasına katkıda bulunur.

14. Çocukların eğitimi ve bakım ihtiyaçları konusunda genel bir duyarlılık oluşturmaya yönelik çalışmalar yapar, anneleri ve aileleri bilgilendirir.

15. Zihinsel engellilerin sağlığı için gerekli sağlık üniteleri kurar, sağlık taraması, ilâç yardımı gibi çalışmalar yapar.

16. Vakıf amaçları doğrultusunda tüm kamu ve özel kurumlarla, yerel yönetim birimleri meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği imkanlarını araştırır.

17. (Beyoğlu 34.Noterliği’nini 10 Aralık 2009 tarih ve 40949 yevmiye no ile değişik) Türkiye Cumhuriyeti Kamu Kurum ve Kuruluşları hariç olmak üzere her türlü ulusal ve uluslararası resmi ve özel kuruluşlardan, şahıs ve kurumlardan ayni ve nakdi yardım, bağış ve kredi sağlayabilir, bunları vakıf amaçları doğrultusunda kullanır, zihinsel engellileri bu amaçlar doğrultusunda olanaklardan yararlandırır.

18. Şubeler açar, aynı amaca hizmet eden diğer vakıflarla işbirliği yapar, amacına uygun kurulmuş ya da kurulacak olan kuruluşlara katılır.

19. Vakıf, zihinsel engellilerin sağlıklı bir çevrede gelişebilmeleri için yerleşim alanlarındaki temel hizmetler ve altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi için çalışmalar yapar, yerel kamu yöneticileriyle bu amaçla işbirliği yapar. Çevre düzenleme, temizlik ve yeşillendirme, su, kanalizasyon, çevre kirliliği, ortak alanların düzenlenmesi vb. ortak sorunlara yönelik çalışmalar yapar.

20. Vakfın çalışmalarını yürütebilmek için çalışma grupları kurar.

21. Zihinsel engellilerin ihtiyaç duyacağı danışmanlık (sosyal, hukuki, psikolojik, eğitim, teknolojik, üretimin geliştirilmesi, vs.) hizmetlerini organize eder ve bunun için gerekli personeli istihdam eder. Bu personelin eğitimi için gerekli girişimlerde bulunur.

22. Zihinsel engelliler için yurt ve yaşlılar evi kurar, yaşadıkları süre boyunca bakımlarını sağlar, koruyucu aileler yanına yerleştirir, devamlı himaye ve kontrol eder.

23. Zihinsel engellilik nedenlerinin bilimsel açıdan incelenmesi ve araştırılması için çalışmalarda bulunur, alınması gereken önlemleri ve elde edilen bilgileri kamuoyuna duyurur.

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:

Madde 5- Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla malettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dâhil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vesayet makamınca zihinsel engelli bireyler için vasi veya kayyım olarak atanması halinde bu görevleri ifaya,  vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. 

Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

VAKFIN MALVARLIĞI:

Madde 6- (Beyoğlu 34.Noterliği’nini 10 Aralık 2009 tarih ve 40949 yevmiye no ile değişik) Vakfın kuruluş malvarlığı kuruculardan Necmi Kavuşturan’ın vakfa tahsis ettiği 50.000,00.-TL (ElliBinTürkLirası)’dir.

Kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

VAKFIN ORGANLARI:

Madde 7- Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

a) Mütevelli Heyeti

b) Yönetim Kurulu

c) Denetim Kurulu

MÜTEVELLİ HEYETİ:

Madde 8- (Beyoğlu 47. Noterliği’nin 24 Nisan 2012 tarih ve 1590 yevmiye no ile değişik) Vakfın mütevelli heyeti, en fazla 20 kişiden oluşur ve bu sayı hiçbir şekilde artırılamaz.

Mütevelli heyeti üyeliğinin ölüm, istifa ya da başka bir nedenle boşalması halinde boşalan üyeliklere, yönetim kurulunun veya mütevelli heyeti üyelerinin teklifi ve mütevelli heyetinin kararıyla seçim yapılır. 

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 9- Mütevelli Heyeti vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli Heyetinin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a) Yönetim Kurulunu seçmek,

b) Denetim Kurulunu seçmek,

c) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ve denetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,

d) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

e) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

f) (Beyoğlu 34.Noterliği’nini 10 Aralık 2009 tarih ve 40949 yevmiye no ile değişik) Kamu personeli olmayanYönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,

g) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,

h) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

i) Vakfın amaç ve hizmet konuları ile vakıf yönetim kurulunun önerileri hakkında karar almak.

j) Vakıf amaçlarının gerçekleşmesinde kullanılmak üzere kredi alınması, bu amaçla vakıf taşınmaz mallarının ipotek edilmesi veya sair teminatlar gösterilmesi dahil her türlü kararı almak.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI:

Madde 10- Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.

a) Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere şubat ayı içinde,

b)(Beyoğlu 34.Noterliği’nini 10 Aralık 2009 tarih ve 40949 yevmiye no ile değişik) Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere kasım ayı içinde toplanır.

Mütevelli heyeti ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyeti üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların en az beştebirinin yazılı önerisi ile senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. 

Mütevelli heyeti üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı taktirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tam sayısının üçte birinden (1/3) az olamaz.

Mütevelli heyeti karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. 

Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetinden bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için yönetim kurulu üyelerinin veya mütevelli heyeti üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi üzerine karar yeter sayısı, üye tam sayısının üçte ikisi (2/3)dir.

YÖNETİM KURULU

Madde 11- (Beyoğlu 34.Noterliği’nini 10 Aralık 2009 tarih ve 40949 yevmiye no ile değişik) Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetince iki yıllığına seçilecek 5 (beş) asil ve 5 (beş) yedek üyeden oluşur. 

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun mütevelli heyeti üyesi olması zorunludur.Süresi sona eren yönetim kurulu üyesi tekrar seçilebileceği gibi, çoğunluk oluşturmamak şartıyla mütevelli heyeti yedek üyeler arasından veya vakıf dışından yeni üye seçebilir. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliğinin sona ermesi halinde yönetim kurulu, ya sırasına göre yedek üyelerden birini göreve çağırır ya da yeni üye seçimi yapılması amacıyla mütevelli heyetini olağanüstü toplantıya çağırır.

Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. 

Yönetim kurulu ayda bir toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya üç toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır.

Yönetim kurulunun bir karar verebilmesi için en az 3 üyenin hazır olması şarttır. Kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Madde 12- Yönetim kurulu vakfın idare ve icra organıdır. Bu sıfatla yönetim kurulu:

a) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır, bu kararları mütevelli heyetine sunar ve mütevelli heyetinin vereceği karar doğrultusunda bunları uygular.

b) Mütevelli heyetince belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetinin onayına sunar.

c) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.

d) Mütevelli heyetinin koyduğu sınırlar çerçevesindevakıf tüzel kişiliği adına bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.

e) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.

f) Banka kredisi sağlamak amacıyla vakfın gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis eder.

g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.

h) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.

i) Mütevelli heyetinin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.

j) Mütevelli heyeti toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.

k) Mütevelli heyeti toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar. 

l) Vakfı temsil eder ve dereceleri ile birlikte yetkili imzaları belirler.

m) Vakfın amaç ve hizmet konularına ilişkin komiteler kurar, çalışma esaslarını belirler.

n) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

VAKFIN TEMSİLİ

Madde 13- Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

DENETİM KURULU

Madde 14- (Beyoğlu 34.Noterliği’nini 10 Aralık 2009 tarih ve 40949 yevmiye no ile değişik) Denetim kurulu mütevelli heyeti adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetince kendi içinden veya dışarıdan iki yıl için seçilecek 3 (üç) kişiden oluşur. Ayrıca 3 (üç) yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır.
Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. 

DENETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 15- Vakıf denetçilerinin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a) Her üç ayda bir defterler ve belgeler üzerinde yapılacak incelemeler sonucu düzenleyecekleri ortak raporu, vakıf yönetim kuruluna vermek.

b) Her yıl bilanço ve gelir gider çizelgeleri üzerinde yapılacak incelemeler sonucu düzenleyecekleri ortak raporu, vakıf mütevelli heyetine vermek.

c) Yıllık bütçe ve plasman planı hakkında görüşlerini ortak bir raporla vakıf mütevelli heyetine bildirmek.

d) Gerektiğinde vakıf mütevelli heyetini olağanüstü toplantıya çağırmak.

e) Vakfın gelirleri, çalışmaları, amaçlarının gerçekleşmesi durumu, yatırımları hakkında raporlar düzenlemek, bunları vakıf yönetim kuruluna vermek.

HUZUR HAKKI

Madde 16- (Beyoğlu 34.Noterliği’nini 10 Aralık 2009 tarih ve 40949 yevmiye no ile değişik) Kamu görevlisi olanlar dışındayönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyeti belirler. Ancak vakfın işbu senette yer alan gayelerine ulaşması için vakfın tescil edildiği tarihten itibaren üç tam yıl geçmeden önce hiçbir şekilde yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı ve/veya ücret vb. adı altında hiçbir ödemede bulunulmaz.

VAKFIN GELİRLERİ

Madde 17- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

a) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.

b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.

c) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.

d) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

e) Sair gelirler ve yardımlar ile yararlanma pay ve hakları.

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER:

Madde 18- Vakfın yıllık gelirinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına tahsis edilir. 

Vakfın amaç ve hizmet konularına tahsis edilen ödenekler hiçbir biçimde başka bir amaç ve hizmet için kullanılamaz. Ancak bu ödeneklerin tümü ya da bir bölümü belli projelerin gerçekleştirilmesi için belli bir süre ile bir fonda tutulabilir. 

Vakfın amaç ve hizmet konularına yönelik hizmet ve tesislerden en az %10 kapasite zihinsel özürlü öksüz ve/veya yetim ve /veya yoksul kimselere ayrılır.

Vakfın gelir kaynaklarının elverişliliği oranında amaç ve hizmet konuları yönetim kurulunca sıraya konularak uygulama yapılır.

VAKFIN GİDERLERİ

Madde 19- Vakfın amacını gerçekleştirmek için yapılan çalışmaların gerektirdiği her türlü harcamalar vakıf giderlerini teşkil eder. Vakfın bütçesine uygun olarak ve ödettirmeye yetkili kişilerin imzası ile harcanır.

Vakıf yetkilileri, vakfın gelirini kanun ve vakıf senedine aykırı amaçlarla kullanamazlar. 

VAKFIN SONA ERMESİ:

Madde 20- (Beyoğlu 34.Noterliği’nini 10 Aralık 2009 tarih ve 40949 yevmiye no ile değişik) Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığı Mehmet Zorlu Eğitim, Sağlık, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı’na devredilir. Vakfın feshi, ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyeti üye tam sayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyeti üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ile mümkündür.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde 21- Vakıf resmi senedinde hüküm bulunmaması durumunda Türk Medeni Kanunu, Vakıflar Kanunu, Vakıflar Yönetmeliği ve Vakıflar Tüzüğü hükümleri uygulanır.